Vedtægter

Vedtægter

§ 1
Navn og hjemsted
Foreningens navn er Aarhus Universitets Sports Basketballafdeling, officielt kaldet AUS-Basket
Foreningen AUS-Basket er stiftet i 1966 og har hjemsted ved Aarhus Universitet. Foreningen er tilsluttet Dansk Basketball-Forbund (DBBF) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2
Formål
Foreningens formål er at vedligeholde, fremme og udbrede kendskabet til basketball, fortrinsvis blandt uddannelsessøgende. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen

§ 3
Medlemskab
Som aktivt medlem kan optages enhver, der ønsker det.
Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til besty¬relsen.
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter samt forpligtet til at optræde sportsligt og loyalt overfor foreningen og det derigennem etablerede fællesskab.
Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlem¬skab, forlægges generalforsamlingen.

§ 4
Indmeldelse
Enhver der har betalt kontingent skal betragtes som medlem af klubben og kan derfor deltage i klubbens aktiviteter.
§ 5
Udmeldelse

Ved kontingentrestance over en længere periode ophæves medlemskabet. I øvrigt gælder DBBF’s regler for klubskifte.
§ 6
Kontingent
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fast¬sættes af bestyrelsen.

§ 7
Restance 
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af sæsonen.

§ 8
Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller per¬manent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsfor¬pligtelser, eller i øvrigt foretager strafbare handlinger i foreningsregi.
I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

§ 9
Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. 
Ordinær generalfor¬samling afholdes én gang årligt inden den 15. maj.
Indkaldelse skal finde sted med fire ugers var¬sel ved opslag på klubbens hjemmeside og pr. e-mail til medlemmerne.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsam¬lingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
Adgang til generalforsamlingen har alle forenin¬gens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Dog har passive medlemmer, der også er bestyrelsesmedlemmer, ligeledes én stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 10
Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent og referent og to stemmetællere.
2) Formanden aflægger beretning for det forløbne år
3 Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 
4) Fremlæggelse og godkendelse af budget
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af syv bestyrelsesmedlemmer
7) Valg af to suppleanter til bestyrelsen
8) Valg af revisor og revisorsuppleant
9) Eventuelt

§ 11
Generalforsamlingens ledelse
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18.
Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt blot ét medlem forlanger det. Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter højeste skriftlige stemmetal. Hver fremmødte må stemme på op til det antal personer, som skal vælges. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 12
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer til bestyrelsen fremsætter skriftligt motiveret forlangende herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af begæringen, og indkaldelsen skal gengive medlemmerne motivering. 
For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 13
Bestyrelsen
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Besty¬relsen kan nedsætte nødvendige udvalg til vare¬tagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Bestyrelsens daglige arbejde foregår i henhold til klubhåndbogen, som bestyrelsen har pligt til at holde opdateret.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlin¬ger forpligter foreningen i henhold til vedtægten. 
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere 5 medlemmer. De syv medlemmer af bestyrelsen vælges for et år ad gangen på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv på det førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 14
Regnskab
Foreningens regnskabsår er fra 1. maj til 30 april.
Årsregnskabet skal forelægges revisorerne senest 7 dage før den ordinære generalforsamling. Revisorerne påtegner og underskriver regnskabet.
Årsrapporten fore¬lægges den ordinære generalforsamling til god¬kendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

§ 15
Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år umiddelbart efter regnskabsårets afslutning og inden generalforsamlingen gennemgå årsregnskabet og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsregnskabet forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 16
Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden og ét bestyrelsesmedlem i forening.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§ 17
Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver gene¬ralforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget. 
§ 18
Opløsning
Foreningen kan ikke opløses før al gæld er afviklet.
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt eks¬traordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for for¬slaget. Opnås et sådant flertal på en generalfor¬samling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
Et evt. overskud tilfalder ubeskåret Aarhus Universitets Sports hovedforening, officielt kaldet AUS.

§ 19. 
Ikrafttræden

Foreningens vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling i 1966, ændret på den ordinære generalforsamling lørdag den 24. april 1993, ændret på den ekstraordinære generalforsamling tirsdag den 8. maj 2012, ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 4. maj 2017.